دسترسی ها - فراخوان واگذاری مدیریت مراکز توانبخشی مراقبتی معلولین ذهنی قمر بنی هاشم بانو نسیبه سالمندان

بسمه تعالی

فراخوان واگذاری مدیریت مراکز توانبخشی مراقبتی معلولین ذهنی قمر بنی هاشم بانو نسیبه سالمندان

اداره کل بهزیستی استان مرکزی در نظر دارد، براساس ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه اجرایی شماره 231378/ت43908 ک مورخ 21/11/88 از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس: نسبت به واگذاری مراکز توانبخشی نگهداری شبانه روزی معلولین ذهنی شهرستان محلات و نیز مرکز توانبخشی مراقبتی سالمندان شهرستان تفرش اقدام نماید.

شرایط عمومی متقاضی

  • دارا بودن پروانه تأسیس یا پروانه فعالیت مرتبط با حوزه توانبخشی از کمیسیون ماده 26
  • داشتن تجهیزات لازم و نیروی انسانی متخصص و مجرب
  • داشتن توان مالی
  • داشتن توان اجرایی و تجربه کافی مرتبط با موضوع فعالیت

کلیه موسسات و مراکز غیردولتی ذیصلاح می توانند از تاریخ 10/11/99 به مدت یک هفته نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه اقدام نمایند.

روابط عمومی بهزیستی استان مرکزی