مزایده و مناقصه - آگهي مزايده املاک مازاد بهزیستی

آگهي مزايده املاک مازاد بهزیستی

اداره كل بهزيستي استان مركزي اداره کل بهزیستی استان مرکزی در نظر دارد دراجرای جزء(3)بند(د)تبصره (12)قانون بودجه سال 1399ملک مازاد خودرا به شرح جدول ذیل وجزییات مندرج دراسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)برمبنای قیمت پایه از طریق مزایده به صورت الکترونیکی وبه شرح جدول زمان بندی به صورت نقد به فروش برساند .

متقاضيان مي توانند با مراجعه به سایت www.setadiran.ir در مزایده شرکت نمایند. همچنین می توانند از تاريخ 9/11/99 لغايت تاريخ18/11/99 همه روزه به جز ايام تعطيل از ساعت 8 صبح الي 14 همه روزه به اداره بهزیستی خمین مراجعه وبا هماهنگی رئیس اداره مربوطه از ملک مورد مزایده بازدید وقیمتهای پیشنهادی خودرا از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)ثبت نمایند .

خاطر نشان می سازد که رعایت موارد زیر الزامی می باشد:

1-فرایند مزا یده در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)برگزار می گرددوتمامی مراحل آن شامل دریافت اسناد مزایده،پرداخت تضمین شرکت درمزایده ،پیشنهادقیمت،گشودن پاکت پیشنهاد قیمت،واریز وجه مزایده و...در بستر سامانه ستادخواهد بود. بدیهی است قیمت پیشنهادی تنها درصورتی معتبر وپذیرفته است که درسامانه ستاد ثبت شده باشد وچنانچه پیشنهاد دهنده تنها به نوشتن مبلغ پیشنهادی در برگه پیشنهاد قیمت پیوست مزایده بسنده نماید پیشنهاد وی پذیرفته نخواهد شد.

زمان دریافت اسناد ومهلت تحویل پیشنهاد قیمت ونیز زمان بازگشایی پاکتها همان است که درسامانه ستاد قیدگردیده است .

2-متقاضیان می بایست ابتدا گواهی الکترونیک (توکن)خودرا دریافت از دفاترپیشخوان خدمات دولتی وبا استفاده از شناسه کاربری وکلمه عبور دریافتی درمزایده شرکت نمایند.

3-سپرده (ودیعه)شرکت در مزایده معادل 10درصد قیمت پایه مزایده است که می بایست یا از طریق الکترونیکی به حساب معرفی شده واریزودیعه در سامانه ستاد واریز گردد ویا به صورت غیرالکترونیکی(ضمانت نامه معتبر بانکی ،فیش بانکی )انجام واصل مدرک واریز ودیعه تا پیش از پایان مهلت ارائه قیمت ،به صورت دستی درپاکت الف تحویل دبیرخانه بهزیستی خمین وبهزیستی محلات یا اداره کل بهزیستی استان مرکزی گردد.

4-پیشنهادات دارای سپرده کمتراز میزان مقرر،مبهم ،مخدوش ومشروط ،مردود خواهندبود.

5-رعایت کلیه نکات وموارد درج شده در برگه ها واسناد مزایده الزامی است.

6-برای املاک بازدید الزامی است ودروضعیت موجود واگذار می گردند.

7- پیشنهاد دهنده برنده باید وجه ملک را به صورت نقد طی مهلت زمانی 5روز از زمان بازگشایی واریز نماید وبا اعلام بهزیستی نسبت به عقد قرارداد (از زمان اعلام برنده بودن)که کتباً نیز به وی ابلاغ خواهد شد اقدام نماید .بدیهی است در این مهلت 5روزه باید مبلغ کل معامله خرید ملک از سوی خریدار به حساب واریز وجه معرفی شده در سامانه ستاد واریز گردد .به درخواست هایی که پس از این مهلت 5روزه به بهزیستی وصول شوند ترتیب اثرداده نخواهد شد.

8-مزایده گزار باید کلیه مدارک پیوست شامل برگ پیشنهاد قیمت وتعهد نامه شرکت در مزایده ونیز برگه های شرایط ونحوه شرکت در مزایده را که پیشتر از طریق سامانه ستاد دانلودکرده به دقت مطالعه وبا آگاهی کامل از شرایط وخواستهای بهزیستی که در آنها قید شده وهمچنین پس از بازدید ملک ،قیمت پیشنهادی خودرا درسامانه ثبت نماید وپاکت حاوی فیش واریزی مبلغ تضمین شرکت درمزایده را پیش از پایان یافتن مهلت مزایده به واحد دبیرخانه بهزیستی استان مرکزی تحویل نماید بدیهی است پس از اعلام قیمت ودرصورت برنده شدن هیچ اعتراضی وارد نمی باشد .

9-کلیه املاک با وضع موجود به فروش می رسند وبهزیستی استان مرکزی هیچگونه تعهدی در خصوص کاربری ،نوع تولید وسایر مجوزهای قانونی جهت فعالیت وبهره برد اری ندارد .

10-کلیه هزینه هاوکسورات قانونی ازجمله عوارض ومالیاتهای مترتب برمزایده ونقل وانتقال ،حق الزحمه هیات کارشناسی ،هزینه تغییرکاربری ،هزینه های ثبتی بدون حق مطالبه برعهده خریدار می باشد.

كليه هزينه هاي ثبت قرارداد در دفترخانه بر عهده برنده مزايده وخريدار مي باشد.

مزايده گران (پيشنهاد دهندگان)مي توانند شخصاًدر جلسه حضور يافته يا نماينده خودرا با دردست داشتن معرفينامه براي حضور در جلسه بازگشايي پاكتها در زمان مقررياد شده اعزام نمايند.

زمان انتشار مزایده در سایت تاریخ 9/11/99ساعت 13

مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ 9/11/99ساعت 13تا تاریخ 19/11/99ساعت 14

مهلت بازدید از املاک از تاریخ 11/11/99تا تاریخ 18/11/99 ازساعت 8صبح تا ساعت 14همه روزه به استثنای ایام تعطیل

مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ9/11/99تا تاریخ 19/11/99ساعت 14

این مزایده با یک نفرشرکت کننده نیز قابل قبول می باشد.

زمان بازگشايي پيشنهادها ساعت 10صبح روز دو شنبه مورخ20/11/99اداره كل بهزيستي استان مركزي مي باشد. متقاضيان جهت كسب اطلاع بيشتر مي توانند با شماره تلفنهاي 33667343(دفترحقوقي اداره كل)وبهزيستي خمین46331814وبهزیستی محلات43224088 تماس حاصل نمايند.

ليست واحدهای ملكي مورد مزايده اداره کل بهزيستي استان مركزی

رديف

نام واحد ملكي

عرصه

اعيان

مبلغ تضمين شركت درمزايده

آدرس

وضعيت سند

قيمت پايه

1

ساختمان مجتمع دهنو

2195

315

550.000.000ریال معادل پنجاه وپنج میلیون تومان

خمین-روستاي دهنو-کدپستی

داراي سند مالكيت ششدانگ تک برگی

5.500.000.000ریال معادل پانصدوپنجاه میلیون تومان

2

ساختمان مجتمع خورهه

1133

285

680.000.000ریال معادل شصت وهشت میلیون تومان

محلات-روستای خورهه-کدپستی

داراي سند مالكيت ششدانگ تک برگی

6.800.000.000ریال(ششصدوهشتادمیلیون تومان )

3

ساختمان مهمانسرا

243

145

1.250.000.000ریال معادل صدوبیست وپنج میلیون تومان

محلات-خیابان آیت اله مقدسی کدپستی 3781713698

داراي سند مالكيت ششدانگ تک برگی

12.500.000.000ریال (یک میلیارد ودویست وپنجاه میلیون تومان)

روابط عمومی بهزیستی استان مرکزی