مزایده و مناقصه - تاسیس مرکز خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوا

فراخوان

با توجه به نیاز بهزیستی شهرستان اراک به تاسیس مرکز خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوا ، بهزیستی استان مرکزی در نظر دارد نسبت به صدور پروانه فعالیت جهت افراد با شرایط ذیل اقدام نماید:

1- داشتن مدرک تحصیلی دکترای پزشکی عمومی و کارشناسی ارشد در رشته های شنوایی سنجی یا گفتار درمانی با معدل 15 به بالا

2- داشتن سابقه فعالیت کاری در مراکز اختلالات شنوایی حداقل به مدت 2 سال

3- داشتن رزومه کاری و علمی قابل قبول

از متقاضیان واجد شرایط دعوت میگردد حداکثر ظرف مدت یک هفته از تا ریخ درج این فراخوان با در دست داشتن مدارک به معاونت توانبخشی بهزیستی استان مرکزی واقع در میدان سرداران – خیابان دانشگاه – اداره کل بهزیستی استان مرکزی مراجعه نمایند.