مزایده و مناقصه - فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات تخصصی اورژانس اجتماعی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات تخصصی اورژانس اجتماعی

اداره کل بهزیستی استان مرکزی درنظر دارد مناقصه عمومی خدمات اورژانس اجتماعی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وباز گشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به آدرس ww .setadiran.irانجام خواهد شد ولازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 13/3/98می باشد .

موضوع مناقصه:خرید و مشارکت خدمات تخصصی کلیه فعالیتهای اورژانس اجتماعی شهرستانهای محلات ،خنداب وزرندیه (شامل مداخله فردی ،تیم سیار ،خط تلفن 123)

شرایط متقاضی (پیشنهاد دهنده):

- داشتن پروانه فعالیت از کمیسیون ماده26قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

- داشتن امکانات لازم و نیروی انسانی متخصص و مجرب.

- داشتن ظرفیت آزاد کاری (تعداد و ریالی) جهت ارجاع کار.

- داشتن توان اجرایی و تجربه کافی و مرتبط با موضوع عملیات.

- ارائه ضمانتنامه  معتبر بانکی شرکت در مناقصه به مبلغ چهارصدوهشتادوچهارمیلیون ونهصدونودوهشت هزار ریال (  484.998.000ریال ).

- توانایی مالی متقاضی برای انجام کار.

- حسن انجام كار درخصوص حوزه اورژانس اجتماعي

- پیشنهاد دهندگان می بایست درمحدوده جغرافيايي استان مركزی باشند .

-محدوده جغرافیایی خدمت بهزیستی استان مرکزی می باشد

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت 19روز شنبه تاریخ 18/3/98

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت 19روز شنبه تاریخ 1/4/98

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت 10روز یکشنبه تاریخ 2/4/987

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص مناقصه وارائه پاکتهای الف :آدرس خیابان دانشگاه -اداره کل بهزیستی استان مرکزی –واحد حراست وتلفن 8-33671004و33671720و 33667343

مناقصه گزار در رد هریک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد.

حضور مناقصه گران درجلسه بازگشایی پاکتها بلامانع می باشد.

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس :41934-021  دفتر ثبت نام : 88969737و85193768