مزایده و مناقصه - آگهی مزایده

آگهی مزایده

بدینوسیله اداره بهزیستی شهرستان اراک  در نظر دارد تعدادی از لوازم اداری اسقاطی مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند کلیه افراد حقوقی وحقیقی میتوانند از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته جهت بازدید ودریافت اسناد به آدرس: اراک – فلکه البرز – اداره بهزیستی شهرستان اراک  مراجعه نمایند .

شماره تلفن تماس :32231200