نتایج نظرسنجی

آیا خدمت مورد نیاز شما به موقع ارائه گردیده است ؟

  • %14(17)
  • %9(11)
  • %75(88)