نتایج نظرسنجی

آیا خدمت مورد نیاز شما به موقع ارائه گردیده است ؟

  • %15(16)
  • %10(11)
  • %73(75)