نتایج نظرسنجی

آیا خدمت مورد نیاز شما به موقع ارائه گردیده است ؟

  • %16(16)
  • %9(9)
  • %73(71)