منشور اخلاقی

 

بسمه تعالي

منشور اخلاقي اداره كل بهزيستي استان مركزي

 

 • حضور به موقع در محل كار ورعايت وقت شناسي در برخورد با همكاران وارباب رجوع
 • خوش رويي ومتانت رفتار نسبت به همكاران ومراجعان
 • راهنمايي به موقع وارايه اطلاعات لازم به مراجعان وجلوگيري از سرگرداني آنان
 • فراهم نمودن فضاي مراودات به گونه اي كه مراجعان به مسئولان و كاركنان اطمينان كامل داشته باشند .
 • ارايه خدمات به ارباب رجوع با رعايت عدالت وانصاف وبدون تبعيض (قومي ، جنسي ،خويشاوندي ،مذهبي و....)
 • توجه به صحبت ها وخواسته هاي مراجعان وحداكثر تلاش در پاسخگويي وارايه خدمت به آنها
 • ارايه اطلاعات لازم به همكاران به منظور انجام خدمات بهينه وتسريع در اجراي امور به نحو مطلوب
 • انجام وظايف به صورت موثر وكارآمد همراه با سرعت ومنطبق با قوانين ومقررات سازماني
 • خودداري از مظاهر فساد اداري نظير توصيه ،سفارش،واخذ هر گونه هديه غير متعارف ووجه نقد
 • اطلاع رساني وهرگونه سوء استفاده از شغل وموقعيت شغلي ،ودريافت هديه غير متعارف ووجه نقد
 • زمان گذاري فعاليت ها وانجام آن براساس زمان پيش بيني شده
 • انجام فعاليت ها براساس روش مستند ومشخص نه براساس سليقه كاركنان يا مديران
 • پرهيز از شايعه سازي ،تهمت ،غيبت وخبرچيني وهر اقدامي كه صميميت واعتماد كاركنان را تضعيف كند.
 •    راز داري وخودداري از افشاي اسناد محرمانه
 • استفاده از پوشش متناسب با عرف وفرهنگ جامعه
 • پرهيز از استعمال دخانيات به ويژه در محيط كار
 • استقرار تجهيزات واشياء بصورت دقيق ومنظم به نحوي كه در زمان مورد نظر به راحتي دردسترس باشند.
 • استفاده مطلوب از وسايل ايمني برحسب مورد
 • جلوگيري از اسراف ومصرف بيهوده امكانات واموال سازمان
 • برقراري توازن واعتدال  بين زندگي شغلي و خانوادگي
 • استفاده صحيح از اختيارات وقدرت سازماني
 • درك صحيح از اهداف سازمان وتلاش به منظور همسويي اهداف فردي با آن
 • احساس مسئوليت نسبت به حرفه وسازمان متبوع خود
 • رعايت قوانين ومقررات سازماني به طور دقيق
 • خودداري از تسليم مدارك واسناد به اشخاصي كه حق دريافت آنها را ندارند.

 

 

 

                                                                                   ستاد صيانت ازحريم امنيت عمومي وحقوق شهروندان

                                                                                                     اداره كل بهزيستي استان مركزي