مهد کودک

نحوه ارائه درخواست تاسیس مراکزغیردولتی ومهد کودک توسط اشخاص حقیقی وحقوقی

ارائه درخواست داوطلبان حقیقی و حقوقی متقاضی تاسیس مراکز غیر دولتی معلولین، سالمندان، بیماران روانی و مهدکودک بهزیستی صرفاً به صورت اینترنتی صورت می گیرد. متقاضیان می توانند با مراجعه به پایگاه الکترونیکی بهزیستی استان مرکزی به نشانی www.markazy-behzisty.ir ضمن آگاهی از شرایط و ضوابط تاسیس مراکز یاد شده نسبت به تکمیل و ارائه درخواست تاسیس مطابق مفاد دستورالعمل تاسیس مراکز غیردولتی و مراحل زیر اقدام نمایند.

1.متقاضیان با مراجعه به این پایگاه، گزینه نحوه تاسیس مراکزغیردولتی ومهدکودک را انتخاب و فرم درخواست مراکزبرای افراد حقیقی یا حقوقی را دریافت و به صورت دقیق تکمیل نمایند.
2.متقاضی می بایست مطابق شرایط و ضوابط مندرج در دستورالعمل فوق الذکر، مدارک لازم را تهیه و به همراه پرینت فرم موافقت اصولی تکمیل شده به نشانی بهزیستی استان مرکزی، دبیرخانه کمیسیون ماده 26 ارسال نمایند.
3.درخواست متقاضی و مدارک ارسال شده توسط کمیسیون ماده 26 بررسی و در صورت کامل بودن، پرونده را جهت اظهار نظر معاونت تخصصی استان ارجاع می نماید.
4.معاونت تخصصی بهزیستی استان نظریه خود مبنی بر نیاز یا عدم نیاز مرکز مورد درخواست را به کمیسیون ماده 26 اعلام می دارد.
5.پس از گذشت حداکثر یک ماه از وصول مدرک ، بهزیستی استان مرکزی نتیجه بررسی و موافقت یا عدم موافقت خود را با تاسیس مرکز اعلام می دارد.
6. نوع مراکزی که طبق این دستورالعمل می تواند توسط متقاضیان تاسیس گردد:

أ‌-تاسیس مهدهای کودک
ب‌-تاسیس مراکزنگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست وخیابانی

ت‌-تاسیس خانه سلامت دختران و زنان
ث‌-تاسیس مجتمع ها و مراکزخدمات بهزیستی
ج‌-تاسیس کلینیک و اورژانس های مددکاری اجتماعی
ح‌-تاسیس مراکز خدمات مشاوره اجتماعی
خ‌-تاسیس مراکز توانبخشی معلولین
د‌-تاسیس مراکزحرفه آموزی معلولین
ذ‌-تاسیس مراکز توانبخشی و نگهداری سالمندان
ر‌-تاسیس مراکز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن
ز‌-تاسیس مراکز خدمات مشاوره ژنتیک
س‌-تاسیس مراکزدرمانی و بازتوانی معتادین
ش‌-تاسیس انجمن ها و موسسات غیردولتی و خیریه ها

نحوه ثبت نام و تکمیل فرم :
متقاضی مطابق فرم ، اطلاعات فردی ، اجتماعی و تحصیلی خود را به طور دقیق تکمیل نموده و نوع مرکز مورد تقاضا و شهرستان مورد نظر خود را انتخاب می نماید. سپس یک قطعه عکس پرسنلی اسکن شده را ضمیمه فرم نموده وپس از ثبت اطلاعات ، از طریق گزینه ارسال آن را ارسال می نماید. سپس یک نسخه پرینت فرم درخواست و مابقی مدارک و اسناد مورد نیاز (مندرج در دستورالعمل) را از طریق پست سفارشی به نشانی اراک- خیابان دانشگاه- سازمان بهزیستی استان مرکزی- دبیرخانه کمیسیون ماده 26 ارسال نمائید،ضمناً نتیجه بررسی به آدرس  الکترونیکی شما ایمیل خواهد شد.

تاسیس مهدکودک اشخاص حقیقی اشخاص حقوقی