تاریخچه

خدمات بهزيستي در كشور ايران قبلا توسط افراد خير و موسسات خيريه مختلف و نيز بخش محدودي از آن توسط دولت انجام مي گرفت. نمونه روشن آن خدماتي بود كه تحت عنوان اوقاف ارائه مي گرديد. اين فعاليتها به تدريج به عهده دستگاههاي سازمان يافته اي گذاشته شده و به صورت متشكل تري در خدمت مردم قرار گرفت.
در آغاز برنامه عمراني چهارم ( سال 1347 مبناي برنامه ريزي براي بخش بهزيستي ) حدود 6 دستگاه دولتي و 12 سازمان عام المنفعه غير دولتي و تعدادي موسسات خصوصي در سراسر كشور در زمينه خدمات بهزيستي فعاليت داشته و اكثراً از كمكهاي قابل توجه دولتي نيز برخوردار بودند. صرف نظر از فعاليتهائي كه بوسيله سازمانهاي غيردولتي گذشته از قبيل سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي سابق ، جمعيت شير و خورشيد سرخ سابق ، انجمن ملي حمايت از كودكان ، جمعيت به اصطلاح خيريه فرح ، بنگاه حمايت مادران و نوزادان و موسسات خصوصي صورت مي گرفت ، در دستگاههاي مختلف دولتي از قبيل وزارت كشور ، وزارت كشاورزي ، وزارت بهداري ، وزارت آموزش و پرورش ، وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت دادگستري نيز اقداماتي در اين زمينه انجام مي پذيرفت . ولي عليرغم سرمايه گذاريهاي وسيع و تعداد دستگاههاي اجتماعي ، علاوه بر سياستهاي نادرست رژيم گذشته به علت فقدان برنامه جامعه و سازمان هماهنگ كننده از مجموع فعاليتها و سرمايه گذاريها بهره برداري صحيح نمي شد.

تحولات پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران :

پس از پيروزي انقلاب ، بخش بهزيستي از نظر سازمان اداري ، يكبار ديگر مورد تغيير و تحول قرار گرفت . بدين معني كه در سال 1358 كليه سازمانهاي دولتي و موسسات غيردولتي كه در زمينه خدمات بهزيستي فعاليت داشتند در وزارت بهداري و بهزيستي وقت ادغام شدند ، اين سازمانها عبارت بودند از :
سازمان ملي رفاه خانواده ، جمعيت بهزيستي و آموزشي كودكان و نوجوانان ، جمعيت حمايت از كودكان بي سرپرست ، سازمان ملي رفاه نابينايان ، سازمان ملي رفاه ناشنوايان ، انجمن ملي حمايت كودكان و انجمن توانبخشي ، همچنين قسمتي از فعاليتهاي بعضي سازمانهاي منحل شده از جمله مراكز رفاه خانواده ، سازمان زنان سابق و فعاليت حمايت از خانواده هاي بي سرپرست سازمان ملي خدمات اجتماعي به شاخه معاونت بهزيستي وزارت بهداري منتقل شد.

1 با تاسيس سازمان بهزيستي كشور در سال 1359 ، كليه فعاليتهاي بهزيستي از وزارت بهداري به اين سازمان انتقال يافت . همچنين فعاليتهاي خانه هاي فرهنگ روستائي از وزارت تعاون و امور روستاها به سازمان بهزيستي كشور منتقل شد.

1 ستاد سرپرستي و ارشاد براي راهنمائي زنان ولگرد و روسپي كه مستقيماً زير نظر وزارت بهداري و بهزيستي فعاليت مي نمود تشكيل شد. اين فعاليت نيز همزمان با تشكيل سازمان بهزيستي كشور به اين سازمان انتقال يافت .

1 ستاد هماهنگي مبارزه با اعتياد نيز تاسيس يافت كه مستقيما زير نظر وزارت بهداري انجام وظيفه مي نمود.

11 آموزشگاه كودكياري ، دانشكده آموزشياري ، آموزشگاه پرستاري زينب ، دانشكده توانبخشي و بيمارستان شفايحيائيان كه با تشكيل سازمان بهزيستي كشور در آن ادغام گرديده بودند ، مجدداً طي مصوبه اي از سازمان بهزيستي كشور منتزع گرديد.


اهداف و وظايف قانوني سازمان بهزيستي كشور :

سازمان بهزيستي كشور كه يكي از دستگاههاي ذيل بخش بهزيستي است به موجب لايحه قانوني مورخ 24/4/59 در جهت تحقق مفاد اصول سوم ، بيست و يكم و بيست و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، تشكيل شده است كه بر اين اساس با اتخاذ تدابير و ارائه خدمات و حمايتهاي غيربيمه اي با حفظ ارزشها و كرامات والاي انساني و تكيه بر مشاركتهاي مردم و همكاري نزديك سازمانهاي ذيربط در جهت گسترش خدمات توانبخشي ، حمايتي ، بازپروري و پيشگيري از معلوليتها و آسيبهاي اجتماعي و كمك به تامين حداقل نيازهاي اساسي گروههاي كم درآمد ، اقدام نمايد.

وظايف اساسي سازمان بهزيستي :

1 تامين و عرضه خدمات حمايتي براي كليه گروههاي سني و خانواده ها و افراد نيازمند از طريق ايجاد و تعميم واحدهاي مناسب در قالب شبكه هاي بهزيستي كشور و بر اساس نيازهاي محلي .

1 تامين و عرضه خدمات مربوط به معلولين جسمي ، ذهني ، رواني و اجتماعي قابل توانبخشي و غير قابل توانبخشي از طريق نگهداري و مراقبت از آنان در واحدهاي مناسب در سطح ارگانهاي مركزي و استاني سازمان

1 بررسي مناطق و ارزيابي واحدهاي حمايتي و توانبخشي شبكه هاي كشور به منظور بسط و گسترش كمي و كيفي خدمات مربوط با توجه به شرايط محيط و نيازهاي عيني هر منطقه

1 تعيين و اعلام ضوابط و معيارهاي صريح و روشن اجرائي و كنترل عرضه خدمات حمايتي و توانبخشي جهت واحدهاي تابعه و ساير موسسات غيردولتي در چهارچوب وظايف سازماني

1 تعيين و پيشنهاد ضوابط و ميزان سرانه حق عرضه خدمات بهزيستي توسط واحدهاي استاني سازمان و ساير موسسات خدمت دهنده غيردولتي و همچنين تعيين سهم خدمت گيرندگان .

1 ارائه آموزشهاي لازم به منظور آماده ساختن نيروي انساني واحدهاي تابعه ذير بط جهت تقبل و انجام خدمات بهزيستي

1 ارزيابي ادواري از زندگي افرادي كه از خدمات حمايت و توانبخشي بهزيستي بهره مند شده اند و استفاده از اطلاعات بدست آمده در بهبود كيفيت و كميت خدمات

1 تهيه طرحها و برنامه هاي اجرائي كوتاه مدت و دراز مدت بمنظور تامين و عرضه خدمات بهزيستي به گروههاي نيازمند .

11 پرداختهاي نقدي و غير نقدي به افراد و گروههاي نيازمند و كمك به تامين حداقل هزينه زندگي آنان طبق مقررات

1 تشويق و ترغيب مردم و افراد علاقمند جهت مشاركت عمومي در فعاليتها و خدمات مراكز بهزيستي و ايجاد امكانات و شرايط لازم در اين مورد با استفاده از نيروهاي خودياري مردم

1 تامين و عرضه خدمات حمايتي و توانبخشي لازم به معلولين انقلاب و جنگ و خانواده آنان.
New layer..