حراست

دفتر حراست بهزیستی استان مرکزی با هدف پیشگیری از وقوع مشکلات و پایش خدمات پرسنل و واحد های دولتی و غیر دولتی تابعه است. لذا از عموم هموطنان عزیز خواهشمند است با اطلاع رسانی به موقع خود ما را در بهتر شدن مسیر خدمت رسانی یاری نمایند.

شماره تلفن 33673820 -086دفتر حراست بهزیستی استان مرکزی ، برای این منظور در نظر گرفته شده است.پ

نام :

نام خانوادگی:

ابوالفضل محمدی

سمت:

مدیر حراست

ایمیل:

herasat@markazi-behzisti.ir

شماره تلفن:

08632274002

آدرس:

اراک- خیابان دانشگاه –اداره کل بهزیستی استان مرکزی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی رشته معارف اسلامی از دانشگاه آ زاد اسلامی اراک
کارشناسی ارشد رشته حقوق از دانشگاه آزاد اسلامی خمین

سوابق اجرایی:

مسئول مرکز اجتماع درمان مدار (TC)شهرستان خمین

کارشناس اورژانس اجتماعی خمین

کارشناس امور پیشگیری بهزیستی خمین

کارشناس مشارکتهای مردمی و مراکز غیر دولتی بهزیستی خمین

کارشناس حقوقی و امور فرهنگی بهزیستی خمین

جانشین فرمانده پایگاه بسیج شهدای بهزیستی خمین

مهارتها:

تسلط به زبان انگلیسی در حد متوسط آشنایی با کامپیوتر -