زرندیه

نام :

نام خانوادگی:

مریم سطوتی

سمت:

رییس بهزیستی شهرستان زرندیه

ایمیل:

zarandiyeh@markazi-behzisti.ir

شماره تلفن:

0256-5223001

آدرس:

اداره بهزیستی شهرستان زرندیه

سوابق تحصیلی:

لیسانس مشاوره

سوابق اجرایی:

کارشناس – رییس

مهارتها:

آشنایی با نرم افزارهای کامپیوتری