ساوه

نام:فاطمه

نام خانوادگی:آرزومند

خانم فاطمه آرزومند

سمت:

رئیس

ایمیل:

saveh@markazi-behzisti.ir

شماره تلفن:

08632274002 09124523951

آدرس:

اراک- خیابان دانشگاه –اداره کل بهزیستی استان مرکزی

سوابق تحصیلی:

ارشد روانشناس بالینی

سوابق اجرایی:

ابلاغ مسئول مجتمع – کارشناس مسئول معاون – رابط حراست –

رابط بازرسی – کارشناس مراکز- رئیس اداره بهزیستی

مهارتها:

مشاوره