خنداب

نام :

نام خانوادگی:

سمیه یادگاری

سمت:

رییس بهزیستی شهرستان خنداب

ایمیل:

khondab@markazi-behzisti.ir

شماره تلفن:

862-5622330

آدرس:

اداره بهزیستی هشرستان خنداب

سوابق تحصیلی:

لیسانس

سوابق اجرایی:

کارشناس – رییس بهزیستی شهرستان

مهارتها:

آشنایی با نرم افزارهای اداری