فراهان

نام :

نام خانوادگی:

مریم

مستعلی مجدآبادی کهنه

مریم مستعلی

سمت:

سرپرست بهزیستی شهرستان فراهان

ایمیل:

farahan@markazi-behzisti.ir

شماره تلفن:

9188604943

08632274002

آدرس:

اراک- خیابان دانشگاه –اداره کل بهزیستی استان مرکزی

سوابق تحصیلی:

لیسانس علوم تربیتی از دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق اجرایی:

مربی شبانه روزی –کارشناس دفترکودکان-کارشناس مشارکتهای مردمی-

کارشناس مراکز غیردولتی

مهارتها:

کامپیوتر-تسلط متوسط به زبان انگلیسی