دلیجان

نام :

نام خانوادگی:

رضا رحیمی

سمت:

رییس بهزیستی شهرستان دلیجان

ایمیل:

delijan@markazi-behzisti.ir

شماره تلفن :

0866-4229944

آدرس:

اداره بهزیستی شهرستان

سوابق تحصیلی:

لیسانس

سوابق اجرایی:

معاون اداره بهزیستی شهرستان – رییس اداره بهزیستی شهرستان

مهارتها:

آشنایی با نرم افزارهای سیستم اداری