آشتیان

نام :

نام خانوادگی:

الهه براری

سمت:

رییس بهزیستی شهرستان آشتیان

ایمیل:

ashtiyan@markazi-behzisti.ir

شماره تلفن:

37222034

آدرس:

اداره بهزیستی شهرستان آشتیان

سوابق تحصیلی:

لیسانس مشاوره وروانشناسی

سوابق اجرایی:

کارشناس اورژانس ساوه – کارشناس شبه خانواده – رییس بهزیستی شهرستان آشتیان

مهارتها:

آشنایی با انواع سیتم های اداری و برنامه ها ی کامپیوتری ورد – اکسل و......