اراک

نام :

نام خانوادگی:

سمت:

رییس بهزیستی شهرستان اراک - میلاد مشایخی

ایمیل:

arak@markazi-behzisti.ir

شماره تلفن:

آدرس:

بهزیستی شهرستان اراک

سوابق تحصیلی:

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی و کارشناس روان شناسی

سوابق اجرایی:

کارشناس 1480 – کارشناس دفتر اعتیاد – کارشناس مسئول آسیبهای اجتماعی – رییس شهرستان

مهارتها:

مدرس کشوری مهارتهای زندگی – اعتیاد – آسیبهای اجتماعی مدرس دانشگاه -