ارتباط با مسئولین

رديف

نامونامخانوادگي

سمت

شمارهمستقيم

1

زهرا امینی

مدیرکل اداره کل بهزیستی استان مرکزی

0863673030

1

میلاد مشایخی

رئيسادارهبهزيستيشهرستاناراك

32231200

2

آستانه

رئيساداره بهزيستيشهرستانشازند

0862-4224563

3

سلیمی

رئيسادارهبهزيستي شهرستانمحلات

0866-3224088

4

براری

رئيساداره بهزيستي شهرستانآشتيان

5

حیدری

رئيسادارهبهزيستي شهرستانتفرش

0862-6222706

6

آرزومند

رئيساداره بهزيستيشهرستانساوه

0255-2222606

7

سطوتی

رئيسادارهبهزيستي شهرستانزرنديه

0256-5223001

8

محمدی

رئيسادارهبهزيستي شهرستان کمیجان

0862-5452267

9

یادگاری

رئيسادارهبهزيستي شهرستانخنداب

862-5622330

10

اسماعيل خانجاني

رئيساداره بهزيستيشهرستانخمين

0865-2331814

11

مستعلی

رئيسادارهبهزيستي شهرستان

0862-5454003

12

رضا رحیمی

رئيساداره بهزيستيشهرستاندليجان

0866-4229944

13

مرادیان

معاون پشتیبانی

33683898

14

مهناز سالاروند

معاون پیشگیری

33673929

15

اعظم علی مددی

معاون اموراجتماعی

33671720

16

امیر حجت نوروز ی

معاون توانبخشی

33683899

17

صفایی

ارتباطات مردمی

33667102

18

طاهري

معاون اداره بهزيستي

32226303
19 صغري رست جانشين معاون امور اجتماعي داخلي 176
20 مريم وهكن رييس مركز 1480 داخلي 218
21 اسماعيل عاجلو جانشين رييس اداره پذيرش داخلي 193
22 ليلا حسين آبادي جانشين معاون مشاركت ها داخلي 184
23 قاسم خالويي جانشين معاون پيشگيري داخلي 126

شماره تلفن مستقيم اداره : 33671004-8