ارتباط با مسئولین

رديف

نامونامخانوادگي

سمت

شماره مستقيم

1

زهرا امینی

مدیرکل اداره کل بهزیستی استان مرکزی

0863 -673030

1

احمد حاج دایی

رئيسادارهبهزيستيشهرستاناراك و معاون مشارکتهای مردمی

32231200

3367200

2

عمو جانی

رئيساداره بهزيستيشهرستانشازند

0862-4224563

3

سلیمی

رئيسادارهبهزيستي شهرستانمحلات

0866-3224088

4

الهه براری

رئيساداره بهزيستي شهرستانآشتيان

5

حیدری

رئيسادارهبهزيستي شهرستانتفرش

0862-6222706

6

آرزومند

رئيساداره بهزيستيشهرستانساوه

0255-2222606

7

سطوتی

رئيسادارهبهزيستي شهرستانزرنديه

0256-5223001

8

مشایخی

رئيسادارهبهزيستي شهرستان کمیجان

0862-5452267

9

غنيپور

رئيسادارهبهزيستي شهرستانخنداب

862-5622330

10

اسماعيل خانجاني

رئيساداره بهزيستيشهرستانخمين

0865-2331814

11

مستعلی

رئيسادارهبهزيستي شهرستان

0862-5454003

12

رضا رحیمی

رئيساداره بهزيستيشهرستاندليجان

0866-4229944

13

محمد علی اله دادی

معاون پشتیبانی

086- 33683898

14

کیانوش امینی

معاون پیشگیری

33673929-086

15

اعظم علی مددی

معاون اموراجتماعی

086 -33671720

16

امیر حجت نوروز ی

معاون توانبخشی

08633673899

17

طاهره صفایی

رییس اداره پذیرش وهماهنگی

086-33667102

18

ابوالفضل محمدی

مسئول حراست

0863367800

19

مهناز سالاروند

کارشناس مدیریت وعملکرد

08633674998