بیانیه راهبرد مشارکت های عمومی

بیانیه راهبرد مشارکت های عمومی

هر سازماني برای تحقق به اهداف، اجراي ماموريت ها و ارائه خدمت به مردم نيازمند توجه به تمامی مخاطبان خود مي باشد. بديهي است بدون توجه مردم و بدون دريافت بازخوردهاي حاصل، تعاملات دوسويه و انتخاب راهبردهاي ارائه خدمت، سخت و ناممکن مي گردد. ارائه خدمت به نحو شايسته زماني امکان پذير است که مخاطب، ميزان رضايتمندي خود را از دريافت خدمات اعلام، تعامل و مشارکت خود را کامل نمايد. سازماني در ارائه خدمت موفق تر است که بتواند نظرات، پيشنهادات و انتقادات مخاطبين خود را دريافت و بر اساس آن راهبردهاي مناسبِ جلب رضايت را در چهارچوب قانون اتخاذ نمايد

بهزیستی استان مرکزی در راستاي انجام ماموريت سازماني خود در تلاش است با برنامه محوري، نگاه سيستمي و توان کارشناسي، خدمات خود را در چارچوب وظايف قانوني خود به مخاطبين ارائه نمايد. در همین خصوص و به منظور جلب مشارکت هاي مردمي، بهزیستی استان لازم مي داند نظرات، پيشنهادات و انتقادات آحاد مردم به ويژه نخبگان، متخصصين، صاحب نظران، مديران و کارشناسان را گردآوري و راهبردهاي منتج به افزايش کيفيت خدمات را تدوين نمايد
مخاطب گرامی شما مي توانيد ديدگاه خود را از طریق راههای ارتباطی زیر اعلام نمایید. بدیهی است نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما کمک بزرگی در ایجاد شرایط مطلوب در استان خواهد داشت