بیانیه حریم خصوصی

بیانیه حریم خصوصی سازمان بهزیستی

این سازمان براساس ماده ۷ تصویب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ شورای عالی اداری مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی همه افراد و کاربران وبگاه دانسته و از کاربران آن دسته از اطلاعات را که فقط به منظور ارائه خدمات کفایت می کند، دریافت کرده و از انتشار آن یا در اختیار قرار دادن آن به دیگران خودداری می نماید.

هدف:

اطلاعات جمع‌آوری شده از بازدیدکنندگان، صرفاٌ برای بهبود کیفیت خدمات و محتوای سایت مورد استفاده قرار می گیرند و هیچ بخشی از اطلاعات شخصی ‌شما را بدون اطلاع و اجازه‌ی قبلی، بافرد یا مؤسسه‌ی دیگری در میان نخواهیم گذاشت.

برخی از اطلاعات که از کاربران ثبت خواهد شد:

  • ثبت نشانی IP شما به ما کمک می‌کند تا در تشخیص و رفع مشکلات مربوط به سرویس دهنده و کنترل بهتر آن اقدام کنیم.
  • دریافت شماره تلفن همراه برای ارسال کد پیگیری از طریق پرتال

هشدار

توجه داشته باشید که برخی از اطلاعات شخصی شما، هنگامی که پیام و یا مطلبی را در بخش تالارهای گفتگو و یا سایر قسمت‌های سایت ارسال می‌کنید، در اختیار عموم قرار گرفته و ممکن است این اطلاعات، خارج از کنترل ما موجب سوء استفاده‌ های احتمالی و ارسال پیام ‌های ناخواسته از سوی دیگران شود.

اطلاعات شخصی هرفرد،بخشی ازحریم خصوصی وی محسوب می‌شود. حفاظت بیشترازحقوق شخصی افراددرشبکه،نه تنهاموجب حفظ امنیت کاربران می‌شود،بلکه باعث اعتمادبیشترومشارکت آنهادرفعالیت‌های جاری می‌گردد. هدف از این بیانیه،آگاه ساختن شمادرباره‌ی نوع ونحوه‌ی استفاده ازاطلاعاتی است که درهنگام بازدیدازسایت،ازجانب شمادریافت می‌گردد.

اشاره به برخی موارد قانونی در رابطه با حریم خصوصی مثلا: این سازمان براساس ماده 7 تصویب نامه شماره 1127128 شورای عالی اداری مورخ 28/11/1395 خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی همه افراد و کاربران وبگاه دانسته و از کاربران آن دسته از اطلاعات را که فقط به منظور ارائه خدمات کفایت می­کند، دریافت کرده و از انتشار آن یا در اختیار قرار دادن آن به دیگران خودداری می نماید.

ارائه اهداف از گرفتن برخی اطلاعات مثلا:اطلاعات جمع‌آوری شده از بازدیدکنندگان،صرفاٌبرای بهبود کیفیت خدمات ومحتوای سایت مورد استفاده قرار می­گیرند و هیچ بخشی ازاطلاعات شخصی‌شمارا بدون اطلاع واجازه‌ی قبلی،بافردیامؤسسه‌ی دیگری درمیان نخواهیم گذاشت.

ارائه مختصری از فناوری­های بکار گرفته شده در دریافت اطلاعات مثلا:این سایت جهت جمع‌آوری اطلاعات موردنیازخودازفناوری متعارف کوکی استفاده می‌کند.کوکی حجم کوچکی ازاطلاعات است،که معمولاًبرروی دیسک سخت ویادرمواردی برروی حافظه موقت کامپیوترشماازجانب سرویس­دهنده نوشته می‌شود. ازآنجاییکه کوکی­ها فاقدهرگونه داده‌ای جهت اجرای فرامین وکدهای کامپیوتریاست،ناقل ویروس‌های کامپیوتری نبوده ولذانمی‌تواندکامپیوترشخصی شماراآلوده سازد. همچنین کوکی به کارگرفته شده دراینسایت،قابلیت کشف وثبت نشانی پست الکترونیک شماراندارد.

بیان برخی از اطلاعات که از کاربران ثبت خواهد شد مثلا:ثبت نشانیIPشمابه ماکمک می‌کندتادرتشخیص ورفع مشکلات مربوط به سرویس­دهنده وکنترل بهترآن اقدام کنیم.

هشدار در رابطه با برخی از وقایع که ناشی از ارائه اطلاعات افراد در وبگاه حادث می­شود مثلا:توجه داشته باشیدکه برخی ازاطلاعات شخصی شما،هنگامیکه پیام ویامطلبی رادربخش تالارهای گفتگوویاسایرقسمت‌های سایت ارسال می‌کنید،دراختیارعموم قرارگرفته وممکن است این اطلاعات،خارج ازکنترل ماموجب سوءاستفاده‌های احتمالی وارسال پیام‌های ناخواسته ازسوی دیگران شود.