فرآیندها

   
واگذاری مراکز مشاوره روانشناختی
تامین مسکن معلولین ومددجویان تامین مسکن معلولین و مددجویان
اشتغال

اشتغال صفحه 2

اشتغال صفحه 3

اشتغال صفحه 4

جلب مشارکتهای مردمی صدور وتمدید مجوز تاسیس مراکز وموسسات غیر دولتی
برقراری کمک هزینه نگهداری معلولین ارزیابی وعملکرد سازمان
مشاوره تلفنی پذیرش وسطح بندی معلولین
مشاوره پزشکی ژنتیک

مشاوره پزشکی ژنتیک صفحه 2

درمان وبازتوانی معتادین پذیرش وسطح بندی معلولین
برقراری کمک هزینه نگهداری معلولین ارائه تجهیزات توانبخشی
ارائه تجهیزات توانپزشکی وپزشکی معافیت سربازی
توانبخشی مبتنی بر جامعهر صندوق درمان
بیمه درمانی مددجویان وتوانخواهان پرداخت کمک موردی
پذیرش دفتر زنان وخانواده پذیرش فرزند در مراکز شبانه روزی
برقراری مستمری اموراجتماعی مراقبت از فرزندان بی رسپرست وبد سرپرست در خانه کودکان ونوجوانان
فرزند خواندگی فرزند خواندگی صفحه 2
بیمه درمانی مددجویان وتوانخواهان

خط اورژانس اجتماعی 123

جلب مشارکتهای مردمی مداخله در بحرانهای فردی ،خانوادگی واجتماعی
ارتباطات مردمی مداخله در بحرانهای فردی ، خانوادگی واجتماعی