کارگروه پژوهش

اعضای  کارگروه پژوهش اداره کل بهزیستی استان مرکز ی

  1. زهرا امینی – مدیرکل بهزیستی استان مرکزی
  2. محمد علی اله دادی – معاون پشتیبانی و منابع انسانی
  3. احمدحاج دایی – معاون مشارکتهای  مردمی و اشتغال بهزیستی استان مرکزی
  4. دکتر کیانوش امینی  - معاون امورپیشگیری بهزیستی استان مرکزی
  5. امیر حجت نوروزی – معاون امورتوابنخشی بهزیستی استان مرکزی
  6. اعظم علی مددی – معاون اموراجتماعی بهزیستی استان مرکزی
  7. عاطفه بهپور – رییس فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری بهزیستی استان مرکزی
  8. عبدالکریم یادگاری – کارشناس آموزش وپژوهش بهزیستی استان مرکزی