شرح وظایف و مسئولیت ها

  • اجرای دستورالعمل ارزیابی عملکرد مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری در سطح اداره کل بهزیستی استان
  • ارتباط مستمر با دفتر مدیریت عملکرد سازمان به منظور اخذ بخشنامه ها و آئین نامه ها وخط مشی تعیین شده
  • اجرای نظارت برکلیه فعالیت های سازمان در قالب نظام نامه نظارتی در حوزه های ادارات بهزیستی بر مراکز، ستاد به استان .
  • اجرای ارزیابی عملکرد در حوزه های شاخص های اختصاصی و عمومی
  • اجرای بازرسی در ستاد استان وکلیه ادارات بهزیستی شهرستان ها و واحدها ومراکز اجرایی منطبق با شیوه های ابلاغی دفتر مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور
  • دریافت شکایات وپیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی (اجرای نظام نامه پاسخگویی به شکایات )
  • اجرای مقررات آئین نامه اجرای بازرسین مواد 91 و92 قانون مدیریت خدمات کشوری (اجرای بازرسی مستمر بر اساس برنامه در خصوص تخلفات ماده 91- و بازرسی موردی متعاقب وصول شکایات و گزارشها )
  • پیگیری اجرای مجموعه مقررات سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
  • پیگیری اجرای مقررات تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری
  •  تحلیل و استخراج عملکرد حوزه ها و واحدها –تحلیل و تدوین گزارش دوره ای شکایات