شرح وظایف

·         برنامه ریزی به منظور هدایت و پیشبرد برنامه ها و طرحهای ابلاغی از ستاد مرکزی در سطح استان و نظارت بر اجرای آن و ارائه گزارشات از تحلیل وضعیت، تعیین میزان تحقق اهداف تعیین شده به مراجع ذیصلاح

·         شناسایی سطح نیازهای کمی و کیفی استان در راستای اجرای طرحها و برنامه ها ابلاغی و ارائه گزارش اقدامات و پیشنهاد راهکارها و راهبردهای عملیاتی موثر به ستاد مرکزی. 

·         ارزیابی عملکرد و پایش فعالیتها براساس سیاستهای ابلاغی و ارائه گزارش جهت بازنگری، اصلاح، ارتقاء یا حذف فعالیت مذکور در سطح استان 

·         تقویت جایگاه بهزیستی در بین سازمانها، نهادها و ارگانهای دولتی در سطح استان و شناسایی شرکای کاری و فراهم نمودن تمهیداتی جهت تقویت روابط بین بخشی و جلب مشارکت آنها در راستای اجرای برنامه های بهزیستی 

·         فراهم آوردن ساز و کارهایی جهت تحقق معیارها و شاخصهای ابلاغی از ستاد مرکزی متناسب با فعالیتها و امور محوله 

·         شناسایی قوانین و مقررات موجود جهت بهره برداری های حقوقی، شناسایی نواقص موجود و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیصلاح 

·         برآورد قیمت تمام شده خدمات جهت پرداخت یارانه به بخش غیر دولتی و راهبری مصوبات مربوطه در سطح استان 

·         نظارت بر اجرای ضوابط و میزان حق سرانه عرضه خدمات بهزیستی در سطح استان 

·         راهبری سیاستهای سطح بندی خدمات، نظام ارجاع، جامعیت، مداخله بهنگام و قابل ارزیابی در سطح استان 

·         فراهم نمودن ساز و کارهای اجرایی جهت جلب مشارکت و همیاری گروه های داوطلب، موسسات غیر دولتی و مردم نهاد در راستای گسترش برنامه های بهزیستی و ارائه خدمات مورد نیاز گروههای هدف 

·         برنامه ریزی و فراهم نمودن ساز و کارهای اجرایی جهت شناسایی، ساماندهی، تقویت و توسعه گروه های داوطلب، موسسات غیر دولتی، سازمان های مردم نهاد و جوامع و سازمانهای حمایت کننده گروه های هدف 

·         تشکیل کمیسیونهای ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری در سطح استان جهت صدور و لغو مجوز مراکز غیر دولتی و انعقاد قرارداد با متقاضیان واگذاری پیمان مدیریت 

·         فراهم نمودن ساز و کارهای اجرایی جهت تحقق برنامه های حمایتی و توسعه ای در راستای ایجاد اشتغال پایدار گروه های هدف و نظارت بر فرآیند آماده سازی شغلی افراد تحت پوشش و ارائه گزارش عملکرد به ستاد مرکزی 

·         شناسایی و تعیین نیازهای گروههای هدف جهت ایجاد اشتغال پایدار، تامین مسکن، تسهیل ازدواج، تامین جهیزیه و فراهم نمودن مشارکت و همیاری بخش های غیر دولتی و ظرفیتهای موجود در سطح استان 

·         راهبری نظام صدقات، زکات، فطریات، وقف عام و خاص و نذورات در سطح استان و فراهم نمودن ساز و کارهایی جهت ایجاد پایگاه های جذب کمکهای مردمی در مناسبتها و شرایط خاص

·         راهبری برنامه های ارتقاء سلامت، بهداشت روانی، پیشگیری، کاهش معلولیتها و آسیبهای اجتماعی و فراهم نمودن ساز و کارهایی جهت بومی سازی خدمات در سطح استان 

·         فراهم نمودن ساز و کارهای اجرایی جهت مشارکت تشکلهای مردمی و غیر دولتی در راستای گسترش برنامه های آگاهسازی، ارتقاء مهارت های زندگی، بهبود و توسعه سلامت جامعه هدف در سطح استان 

·         برنامه ریزی جهت اجرای سیاستهای پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد و نظارت بر اجرای طرحها و برنامه ها در مراکز دولتی و غیر دولتی تحت پوشش درمان و کاهش آسیب اعتیاد 

·         برنامه ریزی و نظارت بر اجرای فعالیتهای آموزشی اجتماع محور در محیط کار، محلات و مدارس در سطح استان 

·         راهبری برنامه های حمایتی جهت رفع نیازهای معیشتی، تقتصادی، اجتماعی و آموزشی گروه های هدف تحت پوشش و بومی سازی خدمات و شناسایی گروه های هدف نیازمند خدمات بهزیستی در سطح استان 

·         صدور مجوز، ارزیابی و سطح بندی مهدهای کودک، مراکز و موسسات غیر دولتی ارائه کننده خدمات اجتماعی

·         ساماندهی زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی، دختران در معرض آسیب و کودکان خیابانی در سطح استان براساس دستورالعمل های ابلاغی و نظارت بر حسن اجرای آن در واحدهای تابعه

 

·         راهبری سیاستهای مراقبتی و توانمندسازی کودکان تحت سرپرستی و نظارت بر اجرای طرح ها و برنامه های مربوطه در مراکز دولتی و غیر دولتی تحت پوشش در سطح استان 

·         راهبری و نظارت بر اجرای سیاستها و برنامه های توانمندسازی زنان و خانواده های تحت پوشش در سطح استان 

·         راهبری و نظارت بر اجرای سیاستهای مراقبتی، توانبخشی، بهداشتی، درمانی و توانمندسازی گروه های هدف معلول در سطح مراکز غیر دولتی تحت پوشش استان 

·         تشکیل کمیسیونهای پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت در سطح استان و نظارت بر عملکرد کمیسیونهای تخصصی توانبخشی در سطح شهرستانهای تابعه جهت سطح بندی معلولیت 

·         ساماندهی سالمندان، بیماران روانی مزمن و معلولان تحت پوشش و جهول الهویه در سطح استان براساس سیاستهای ابلاغی و نظارت بر اجرای برنامه ها در واحدهای تابعه 

·         راهبری برنامه های غربالگری، تشخیص و مداخله به هنگام توانبخشی جهت پیشگیری از تشدید معلولیت در سطح استان 

·         راهبری برنامه های توانمندسازی معلولین و تامین تجهیزات توانپزشکی مورد نیاز با هدف ارتقاء مهارتهای ارتباطی و تغییر نگرش فردی اجتماعی 

·         شناسایی محیطها و کانونهای بحران زا، آسیب خیز و معلول زا در سطح در استان و ارائه گزارش به ستاد مرکزی 

·         ایجاد امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و حفاظت از اسناد، مدارک، اماکن، اموال و تاسیسات

·         برنامه ریزی درخصوص جذب و حفظ نیروی انسانی کارآمد با رعایت موازین شرعی و اجرای سیاستهای، خط مشی ها و ضوابط ابلاغی از دبیرخانه مرکزی گزینش 

·         شناسایی ظرفیت های رسانه ای و شبکه های اطلاع رسانی و راهبری برنامه های تبلیغاتی، رسانه ای، اطلاع رسانی در سطح استان و فراهم نمودن ساز و کارهایی جهت برگزاری مراسم، نمایشگاه ها و بازدید میهمانان 

·         هدایت و پیشبرد سیاستها و برنامه های ارتقاء سلامت اداری در سطح استان و ارائه گزارشات به مراجع ذیصلاح 

·         هدایت و پیشبرد الگوها و برنامه های فرهنگی ابلاغی در سطح استان و همکاری در تدوین نظامهای آموزشی، تربیتی و فرهنگی گروه های هدف سازمان 

·         راهبری سیاستها و برنامه های ورزشی و فوق برنامه مددجویان و کارکنان در سطح استان 

·         برآورد اعتبارات مورد نیاز بهزیستی استان و فراهم نمودن ساز و کارهایی جهت جذب منابع استانی و توزیع منابع و تخصیص های اعتبارات ابلاغی (ملی – استانی) در واحدهای تابعه و نظارت بر هزینه کرد اعتبارات 

·         پاسخگویی در مورد دعاوی مختلف مطروحه له و علیه بهزیستی استان در مراجع قضایی و شبه قضایی 

·         اجرا و نظارت بر چرخه توزیع منابع مالی و انسانی و فراهم نمودن تسهیلات و امکانات رفاهی مورد نیاز کارکنان 

·         فراهم نمودن ساز و کارهایی جهت استقرار نظام جامع انفورماتیک و ارائه آمار و اطلاعات تحلیلی به مراجع ذیصلاح 

·         نیاز سنجی عناوین پژوهشی و راهبری پژوهشی و راهبری بنیادی و کاربردی براساس اولویت های تعیین شده در سطح استان 

·         نیازسنجی عناوین دوره های آموزشی و راهبری اجرای دوره آموزشی استانی و منطقه ای 

·         فراهم نمودن ساز و کارهایی جهت استقرار و عملیاتی نمودن تشکیلات مصوب و فرآیندهای انجام کار در سطح بهزیستی استان .