معاونت مشاركتهای مردمی

معاونت مشاركتهای مردمی

معرفی معاونت

اساس كار اين معاونت شامل :

1-برنامه ريزي در جهت اجراي سياستها ومصوبات شوراي مشاركتها ي مردمي وانجام هماهنگي لازم در اين زمينه بين واحدهاي استاني

2- ارزشيابي وكنترل فعاليتهاي استاني به منظور دستيابي به موانع ومشكلات آنها در زمينه جلب مشاركتهاي مردمي

3- برنامه ريزي در جهت كسب آمادگي به منظور جلب مشاركتهاي مردمي در مراسم وسالروزهاي تعيين شده نظيرجشن عاطفه ها ، ‌شبي با محرومين،  دهه مهرورزي ، اعيادمذهبي ، ‌هفته بهزيستي ، ‌بهار مهرورزي

4- تهيه وتنظيم طرحها وبرنامه ها به منظور تشويق وجلب مشاركت افراد وونهادهاي دولتي وخصوصي در اجرا طرحها وفعاليتهاي اجتماعي ، توانبخشي وپيگيري با همكاري حوزه ذيربط

5-برقراري ارتباط مستمر با كليه موسسات خيريه ،‌ اموراوقافي ، صندوقهاي قرض الحسنه وساير نهادها به منظور جلب مشاركتهاي عمومي

6-تهيه وتدوين آمار واطلاعات مورد لزوم در زمينه اقدامات انجام شده پيرامون مشاركتهاي مردمي به صورت تفكيكي در مورد شهرستان ومجتمع خدمات بهزيستي جهت ارائه به مقامات ذيصلاح سازمان به منظور جمع بندي وانعكاس فعاليتها وكسب رهنمودهاي لازم جهت رفع مشكلات وموانع موجود اهداف مشاركتهاي مردمي سازمان بهزيستي

1-هدف كلي   : نيل به رفاه كامل اجتماعي

2-هدف جزئي: جلب مشاركت مادي وانساني مردم خصوصا خيرين ونيكوكاران به منظور رفع نيازهاي جامعه هدف وكاهش هزينه هاي سازمان بهزيستي

نحوه جلب وجذب مشاركتهاي مردمي

مراجعه حضوري افراد خيرو نيكوكار به دفاتر جلب مشاركتهاي مردمي درسطح

شهر ، ادارات بهزيستي شهرستانها ،‌ مجتمع هاي شهري وروستائي و مراكز خيريه و هيات امنائي

واريز به شماره حساب بانكي (شماره حساب 97764 نزد بانك ملي شعبه مركزي با ذكر مورد مصرف )

 

موارد مصرف

كمك هاي عام :

منظور از كمك هاي عام كمك هاي نقدي وغير نقدي اطلاق مي شود كه هبه كننده نيت بخصوص ندارد وتحت نظارت شوراي مشاركتهاي مردمي سازمان برحسب نياز مددجويان ورعايت اولويت هزينه مي گردد ولزوما هر كمك درمجتمع ويا مركز مورد نظر اهدا كننده به هزينه گرفته مي شود0 (هبه عام )

كمكهاي خاص :

دراين نوع كمك نيت كمك كننده به طور مشخص اعلام وثبت شده و وجه يا كالاي مورد هديه صرفا در جهت نيت هبه كننده مصرف مي شود 0 (هبه خاص )

كمك ها نقدي وغير نقدي وخدماتي اهدائي به سازمان بهزيستي بر اساس نيت اهدا كننده در موارد ذيل هزينه مي شود .

1-تامين معيشت كودكان بي سرپناه وبي سرپرست

2- كمك به امر تحصيل فرزندان وكودكان يتيم تحت پوشش

3-كمك به تهيه جهيزيه فرزندان ودختران تحت پوشش

4-كمك به استقلال وتوانمند سازي زنان ودختران بي سرپرست

5-تامين مسكن ومناسب سازي منزل مددجويان

6-كمك براي نگهداري از كودكان داراي معلوليت ذهني ،نابينا ، ناشنوا ،‌ جسمي حركتي ‌سالمندان ، بيماران ضايعه نخاعي ، بيماران رواني مزمن ،‌آسيب ديدگان اجتماعي

7-كمك به تامين درمان وبيمه درماني مددجويان ، معلولين ونيازمندان

شوراي مشاركتهاي مردمي سازمان بهزيستي

تبصره 2-4 قانون اصلاحي

به منظور جلب كمك هاي اشخاص حقيقي وحقوقي به سازمان بهزيستي قانون گذار شورائي به نام شوراي مشاركتهاي مردمي در مركز استان به رياست استاندار محترم ودر شهرستانها ي تابعه استان به رياست فرماندار شهرستان پيش بيني نموده است 0

وظايف شوراي مشاركتهاي مردمي

وظايف شوراي مشاركتهاي مردمي سازمان بهزيستي به شرح ذيل مي باشد :

1- برنامه ريزي ، سياستگذاري وفراهم سازي بستر مناسب جهت  جلب وجذب كمك هاي مادي ،معنوي اشخاص حقيقي وحقوقي به منظور حل مسائل ومشكلات اقشار آسيب پذير ( معلولين ، ايتام ونيازمندان واقعي ) تحت پوشش سازمان بهزيستي

2- نظارت بر نحوه مصرف وجوه عام اهدائي به سازمان بهزيستي

3- سياست گذاري در مورد مصرف بهينه اموال منقول وغير منقول اهدائي به سازمان بهزيستي بر اساس اولويت ها

 

 

نام  :


نام خانوادگی:

 

احمد حاج دائی

 

 

Description: C:\Users\m.kabiri\Desktop\hajdaee.jpg

 

 

 

سمت:

معاون مشارکتها،اشتغال ومراکزغیردولتی

 

ایمیل:

 

m.mosharekat@markazi-behzisti.ir

شماره تلفن:

09181616409

 

 

آدرس:

 

 

سوابق تحصیلی:

 

کارشناسی علوم تربیتی (کودکان استثنایی )

 

 

 

سوابق اجرایی:

29سال سابقه-معاون پیشگیری-رئیس بهزیستی شهرستان اراک-معاون مشارکتها ومسئول دفتر بازرسی

 

 

 

مهارتها:

ارزشیاب حرفه ای-ممیز مربوط به استقرار سیستم مدیریت کیفیت از شرکت IMQ