خمین : برگزاری دوره های PME

جلسه آموزش PME توسط مجتمع پیشگیری فراز در مرکز T.Cبرگزار گردید . در این دوره ها 20 گروه 25 نفری از دختران در آستانه ازدواج شرکت داشتند و توسط 3 روانشناس و مشاور از مجتمع فراز تحت آموزش قرار گرفتند .

خانجانی در ادامه افزود گسترش آموزشها راهکار مناسبی در راستای کاهش آسیب اعتیاد می باشد