- نحوه ارائه خدمات اورژانس اجتماعي و خط تلفني 123 در زمينه کودک آزاري ، همسر آزاري ، خودکشي ، سالمند آزاري ، معلول آزاري چگونه است ؟
عالي خوب متوسط ضعيف
?نحوه انجام و پيگيري مناسب سازي معابر افراد داراي معلوليت چگونه است .
عالي خوب متوسط ضعيف
- نحوه ارائه خدمات توانبخشي در مراکز نگهداري بهزيستي را چگونه ارزيابي مي نماييد.؟
عالي خوب متوسط ضعيف
- آيا از نحوه ارائه خدمات مشاوره ژنتيک سازمان بهزيستي رضايت داريد؟
عالي خوب متوسط ضعيف
در صورت استفاده از خدمات بينايي سنجي کودکان در پايگاه هاي سنجش سازمان بهزيستي، از نحوه برخورد و عملکرد غربالگران بينايي سنج رضايت داريد؟
عالي خوب متوسط ضعيف