نتایج نظرسنجی

آیا خدمت مورد نیاز شما به موقع ارائه گردیده است ؟

  • %19(9)
  • %2(1)
  • %78(37)