نتایج نظرسنجی

آیا خدمت مورد نیاز شما به موقع ارائه گردیده است ؟

  • %31(5)
  • %6(1)
  • %62(10)