نتایج نظرسنجی

رفتارکارکنان بهزیستی با شما چگونه است؟

  • %40(184)
  • %18(84)
  • %20(92)
  • %20(92)