شناسه خدمات سازمان بهزیستی استان مرکزی

برای دربافت هر خدمت با توجه به شناسه بر روی ان کلیک نمایید

 

کد  نام خدمت 
00 پرداخت کمک هزینه زنان باردار
52 ارائه خدمات مددکاری به فرزندان تحت سرپرستی 
53 ارائه خدمات مددکاری  
54 ارائه خدمات مشاوره 
55 روزانه حمایتی 
56 ارائه خدمات  مشاوره به افراد مبتلا به اختلال جنسی 
68 ارائه خدمات مشاوره به  خانواده های فرزند پذیر 
70 ارائه خدمات حمایتی به دختران درمعرض آسیب 
71 ارائه خدمات حمایتی به زنان ودختران آسیب دیده 
72 ارائه خدمات حمایتی به زنان خشونت دیده 
76 ارائه خدمات به فرزندان بی سر پرست 
79 ارائه خدمات به فرزندان  در حال ترخیص  
80 ارائه خدمات تربیتی به کودکان ونوجوانان 
81 فرزند خواندگی 
83 ارائه خدمات نگهداری به کودکان کار 
84 ارائه خدمات حمایتی به  دختران در معرض آسیب  
85 ارائه خدمات نگهداری به زنان خشونت دیده 
86 ارائه خدمات به دختران وزنان آسیب دیده
96 طرح کمک به سلامت جسمی وروانی زنان 
112 آگاه سازی در خصوص آسیب های اجتماعی 
114 بستر سازی فرهنگی خانواده های دارای فرزند
121 آموزش قران در خانه های کودکان 
124 آموزش مهارتهای زندگی به زنان سرپرست خانوار
128 آموزش مهارت های حرفه ای به زنان   
129 ارائه آموزش مراقبت خود در خانه 
130 آموزش کارشناسان اعضای گروه همیار
132 آموزش به زنان وکودکان و دختران در معرض آسیب 
138 آموزش آماده سازی شغلی 
140 آموزش نیروی انسانی 
143 حمایت بیمه ای از زنان در معرض آسیب 
145 پرداخت سرمایه کار
148 پرداخت حق بیمه
149 بیمه اجتماعی زنان ودختران روستایی
150 ارائه سبد غذایی
151 پرداخت مستمری 
152 ارائه سبد غذایی به زنان سرپرست خانوار
153 ارائه شیر خشک 
154 پرداخت یارانه به مراکز غیر دولتی 
155 پرداخت شهریه تحصیلی به دانش جویان 
157 پرداخت کمک هزینه تحصیلی 
158 ارائه خدمات به چند قلوها 
159 پرداخت کمک هزینه ودیعه مسکن 
161 پرداخت کمک هزینه لوازم ضروری 
162 پرداخت کمک هزینه حرفه آموزی 
163 پرداخت کمک هزینه ابن سبیل 
164 پرداخت کمک هزینه کفن ودفن 
166 پرداخت کمک هزینه پوشاک 
167 پرداخت کمک هزینه امورفرهنگی 
168 پرداخت کمک هزینه سطح بهداشت 
170 پرداخت کمک هزینه حق الوکاله 
172 پرداخت کمک هزینه به کودکان بی سرپرست 
173 پرداخت کمک هزینه به گروه همیار 
181 پرداخت کمک هزینه تشویقی به دانش جویان 
191 پرداخت کمک هزینه ترخیص 
192 پرداخت کمک هزینه درمان 
195 برنامه های گروه همیار 
197 طرح توانمند سازی اجتماع محور
198 برنامه مالی جمعی خرد
199 حمایت بیمه تامین آتیه فرزندان