پرسش‌های فراگیر - General 

  1. دخترم میخواهد برود مرکز اعصاب وروان چرا جا ندارند ؟

    بهزیستی استان یک مرکز اعصاب وروان دارد و ظرفیت آن محدود است وای در سالهای آتی تاسیس یه مرکز جدید نیز در دستور کار قرار گرفته است
  2. چرا زمان پاسخ دهی به کمیسون ها و سطح بندی معلولیتها طولانی است

    روال اداری زمانبر است ومتقاضی زیادی در این کمیسون ها شرکت میکنند